HARPIDETZEKO BOLETINA

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Hiru eratan egin daiteke harpide txartela bideraketa:

 • Posta Elektronikoaz: BIDALI botoian klikatuz.
 • Formularioa imprimatuz eta bidaliz helbide honetara:
  EUSKAL HERRIKO TXISTULARI ELKARTEA
  1518 Bidaltoki
  20080 - Donostia (Gipuzkoa)
 • Faxez zenbaki honetara: 948 528 613

Hay tres formas de enviar el Boletín:

 • Por correo electrónico, haciendo click en  ENVIAR
 • Imprimiendo el formulario y enviándolo por correo ordinario a:
  ASOCIACIÓN DE TXISTULARIS DEL PAÍS VASCO
  Apartado 1518
  20080 - San Sebastián (Gipuzkoa)
 • Por fax, al nº 943 528 613


Bazkide berriaren datuak / Datos del nuevo socio

Izena / Nombre Deiturak / Apellidos
NAN/ DNI

Datu hau beharrezkoa da Txistulari Elkarteak duen asegururako.
Este dato es necesario para el seguro de la Asociación.

Helbidea / Dirección
Hiria / Localidad Posta Kodea / Código Postal
Herrialdea / Provincia Jaiotze data / Fecha de nacimiento
Telefonoa / Telefono e-mail
Urteroko saria / Cuota anual

Urteko asanbladak erabakitzen duen kuota da. 2007 urtekoa 45 € koa da
La cuota se decide en la asamblea anual. Para el año 2007 es de 45 €.

Ordain Agirien Helbideratzea/ Domiciliación Bancaria

Banko edo Kutxa / Banco o Caja de Ahorros
Kontu jabea / Titular de la cuenta
Kontu Zb. / Nº Cuenta
Entidad Oficina DC Núm. de cuenta

Boletina faxez edo postaz bidali behar baduzu, sinatu hemen.
Si va a enviarnos el boletín por correo o fax, firme aquí.


Informazioa Isilpean gordetzeko konpromisoa

Euskal Herriko Txistulari elkarteak eta bere langile guztiek ere ondoko konpromisoa hartzen dute:

Gakoa – konfidentzialtasunarekiko konpromisoa

 • Informazioa isilpean gordetzeko,
 • Informazioa beste erakunde zein pertsonari ez esatea edo ezta zabaltzea ere,
 • Informazioa Euskal Herriko Txistulari Elkarearen estatutuetan idatzitako helburutarako bakarrik erabiltzea.

Eta horrela jardungo dogu formulario honen bidez emandako informaziorekin.

Compromiso de Confidencialidad

La Asociación de Txistularis del País Vasco. así como todo su personal se comprometen a:

 • tratar con confidencialidad,
 • no comunicar o difundir a otras personas u organizaciones,
 • no utilizar para otros fines distintos a los establecidos en los estatutos de la Asociación de Txistularis del País Vasco.

Toda la información recabada es este formulario.